هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه حر ابن ریاحی ۹۳

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳

تصاویر منتخب از تعزیه حر ابن ریاحی در روز ششم محرم ۱۳۹۳