هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه قاسم(ع)۹۳

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳

تصاویر منتخب از تعزیه قاسم(ع) در روز هشتم محرم ۱۳۹۳