هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه امام حسین(ع)۹۳

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳

تصاویر منتخب از تعزیه امام حسین(ع) در روز عاشورای حسینی سال ۱۳۹۳