هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر عزاداری عاشورای حسینی۹۳

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۰۳

تصاویر منتخب از عزاداری  روز عاشورای حسینی هیئت ابوالفضل(ع) و هیئت امام حسین(ع) به طرف بهشت زهرا سال ۱۳۹۳