هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه امام حسین(ع)۹۶

اندازه فونت :
۱۳۹۶/۰۷/۱۲

تصاویر منتخب از تعزیه با شکوه امام حسین(ع) در حسینیه ابوالفضل(ع) روز عاشورای حسینی سال ۱۳۹۶