هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه مسلم۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تصاویر تعزیه مسلم ابن عقیل(ع) در هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول سیرجان در روز چهارم محرم ۱۳۹۷