هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر تعزیه امام حسین۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۰۱

تصاویر منتخب از تعزیه با شکوه امام حسین(ع) در روز عاشورای حسینی ۱۳۹۷

هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول شهرستان سیرجان