هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

هیئت عزاداران ابوالفضل(ع)امیرآباد شول

سایت هیئت ابوالفضل امیرآباد شول درباره اخبار هیئت و تعزیه خوانی و مداحی فعالیت می کند.

تصاویر عاشورا۹۷

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۰۷/۰۱

تصاویر منتخب از عزاداری روز عاشورای حسینی سال ۱۳۹۷

هیئت ابوالفضل(ع) امیرآباد شول